Luke 2: 1-12 (NRSV)

1-6-2019

Rev. Miriam Snider/p>