Luke 1: 26-45 (NRSV)

12-2-2018

Rev. Miriam Snider/p>