Luke 1: 5-25 (NRSV)

11-25-2018

Rev. Miriam Snider/p>