Joy

Galatians 5:22-25 (NRSV) Philippians 1:1-11(NRSV) Joy 09-23-2018 Rev. Amy Shreve