Galatians 5:22-25 (NRSV)

Philippians 1:1-11(NRSV)

Joy

09-23-2018

Rev. Amy Shreve